Община Пловдив – Ангелите на властта били безсилни в Столипиново

Община Пловдив притежава 729 броя жилища на ул. „Сокол“ от общо 960 или
76% са общински
.

След излъчване на репортаж по БНТ с екип на фондация “ХАЙЪР” за проблемните блокове в квартал Столипиново, в редакцията ни получихме сигнал от пловдивски общински съветник Георги Величков със следния текст:

Здравейте.
Казвам се Георги Величков и съм Общински съветник в Община Пловдив.
Проявих желание да се свържа с вас, защото макар и общински съветник, гласът ми е глас в пустиня, а проблемът заради, който ви търся е огромен!
В квартал Столипиново има един крещящ проблем, който може да причини нечия смърт!
Проблем, който дълги години Община Пловдив неглижира!
Проблем, за който сигнализирах Общината, но тя отказва да предприеме необходимите мерки за отстраняване на проблема!
Изпращам ви отговора на Община Пловдив и ви моля да дадете гласност на тази тема, защото тя касае човешки животи
Благодаря ви.

Местният депутат е изпратил три въпроса за проблемните блокове в квартала, с които има желание да запознае и обществото.

Ето какви са те:

По въпрос 1: Запознати ли са компетентните органи и лица от Община
Пловдив с проблема?
По въпрос 2: Има ли предприети действия за отстраняване на проблема?
По въпрос 3: Кой ще бъде отговорен, ако някой от блоковете се срути и загинат
хора ?

Общината започва да отговаря доста поетично и грижовно на въпросите със следните думи:

Стопанисването и поддържането на имотите в кв. „Столипиново“, където се
намират и въпросните 5 жилищни блока, находящи се на ул. „Крайна“, ул. „Батак“ и ул.
„Сокол“
е ангажимент, който винаги е бил значим и стои на дневен ред пред общинската администрация, като част от общата грижа за всички общински имоти.

Община Пловдив притежава 729 броя жилища на ул. „Сокол“ от общо 960 или
76 процента са общински, а на ул. „Батак“ общинските жилища са 153 от общо 253, което е 61 процента от всички жилища.

От началните редове на официалния документ на общината се разбира, че тя е притежател на огромна част от тези блокове, които развиват добри приходи за общинската хазна.

Във връзка със Закона за управление на етажната собственост, за да се
предприемат действия по извършване на каквито и да било ремонтни дейности е
необходимо съгласието на всички собственици на самостоятелни обекти, изразено
писмено в протокол от общото събрание на живущите.

Община Пловдив се отзовава на Закон за управление на етажната собственост, която самата тя не я спазва. Ако вземем предвид процентите собственици на тези сгради, общината може самостоятелно да се разпорежда с управлението на тези сгради, а останалите, които отказват да се съобразят с решението на общото събрание на сградата, започват да се прилагат законовите процедури. С посочването на Закона за управление на етажната собственост сами си вкарват таралеж в гащите. Добре е кмета на града да прочете чл.49 заедно с последната алинея от същия закон. Също така е добре кмета да се запознае и с чл. 17 от Закона за управление на етажната собственост, защото там изрично е посочено, че при владение от 75 процента от сградата, тя самостоятелно може да се разпорежда с всички решения – “а те се оправдават че не можели да съберат общо събрание, което няма никакво значение.”

Със заповед ЗРИ-64/18.02.2016г. на кмета на район „Източен“ е назначена
комисия, която да установи състоянието на 8-етажните блокове: бл. 4000, 4001, 4002, 4003, 4006а, 246а в УПИ 1 – комплексно застрояване и търговски павилиони, кв. 1 по плана на кв. „Дружба“, р-н „Източен“ гр. Пловдив и годността им за нормално протичане на жизнените процеси на обитателите им.

В изпълнение на заповедта на Кмета на район „Източен“ през м. март 2016 г. са
извършени проверки и щателен оглед на място на цитираните блокове, като комисията е дала заключение, че експлоатацията на блоковете е изключително опасна.

Мерки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са приложени спрямо блок 4015а и е издадено удостоверение 22/21.12.2018г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на жилищен блок на ул. „Елба“ 2, 4, 6 гр. Пловдив в
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Тук смятаме, че е необходимо да отбележим, че незнайно как от целият квартал само най-малкият блок е решил, да бъде саниран, който е единствения блок с три входа в Столипиново.

Със Заповед Ме 200А -81/14.01.2020 г. на Кмета на община Пловдив е възложено на кмета на район „Източен“ да определи работна група с представители на районната
администрация и представители на ОП „Жилфонд“ да извършат проверка за установяване състоянието на обектите в кв. „Столипиново“. В изпълнение на тази заповед служители от район „Източен“ и ОП „Жилфонд” многократно са предприемали редица мерки и инициативи, които за всеобщо разочарование с времето, по независещи от администрациите причини, се оказват без резултат.

От горното не става ясно, какви са многократните предприети редица мерки и инициативи от страна районната администрация и ОП “Жилфонд”, които са ги разочаровали, което остава пак загадка за питащият общински съветник и заинтересованите лица, тоест жителите на квартала.

Така например във връзка със стартиране на програма за саниране на жилищни блокове на територията на Община Пловдив през 2018 г. се взе решение за саниране на блок, находящ се в кв. „Столипиново“, ул. „Елба“ 2,4.6. Необходимо условие за започване на реновирането на блока беше изготвяне на конструктивна експертиза за състоянието на имота. Достъп до избените помещения не можеше да се осъществи поради това, че бяха пълни с вода, вещи и битови отпадъци до котата на прилежащия терен. ОП „Жилфонд” организира почистването на избените помещения. Напълно възстановени бяха ВиК и ел. инсталациите, разположени в тях, както и водопроводните и канализационни отклонения до уличните колектори. За всички тези възстановителни дейности бяха заплатени 34 500 лв. Към настоящия момент главните вертикални и хоризонтални клонове на ВиК инсталации на адресите са разбити и избите отново са пълни с битови отпадъци и вода. Боклуци се виждат и върху подменените покрития на козирките на входовете. Неполагане грижата на добър стопанин от страна на живущите обезсмисля всичко извършено.

Попитахме жителите на блока за горните твърдения, ето какво ни казаха: “Избите бяха почистени, но нищо не беше сменено. Чудя се, как беше издаден обекта? Защото течовете не бяха спрели в нито един момент. А и боклуци няма, а само вода”.което е нормално да са пълни пак.

Служителите на ОП „Жилфонд” редовно посещават общинските жилища, разговарят с настанените наематели, дават указания за спазване на клаузите в подписания от тях договор за наем, както и да полагат грижата на добър стопанин към предоставените им общински жилища, но предприетите действия видно остават без резултат. Непотребни вещи и битови отпадъци непрекъснато се изхвърлят в общите помещения и междублоковото пространство. Рушат се избени помещения, стълбищни клетки и незаетите общински жилищата, между блоковете се разпиляват и трупат отпадъци и др. Цялостното решение на засегнатите в запитването Ви проблеми в кв. „Столипиново” изисква ангажирането на голям финансов, трудов и обществен ресурс. – завършват самооправдателно от общината отговора си.

От всичко горе написано от общината разбираме, че местната власт нямат добър екип от мениджъри, които да могат да се справят с проблемите в квартала, а вместо това виждаме, че за тях най-лесният вариант е да се оправдаят с това, че хората са виновни.

Но изпускат варианта, че по този начин си признават, че страдат от липса на капацитет на управление при екстремни и извънредни ситуации. Това е риск и загуба за всички пловдивчани. Защото тези имоти са общински, а общинските имоти са на всички пловдивчани, закупени или построени с данъците на пловдивчаните.

Тези проблеми съществуваха преди това управление, което значи, че когато определена партия е решила да управлява града, тя е била запозната предварително с тях. Би трябвало да се е подготвила с необходимите експерти и проекти за решаване на проблемите на града. А когато експертите не могат да решат проблемите, то кмета на града е длъжен да ги замени с можещи през четири годишния си мандат на управление, вместо да се опита да измита проблемите под чергата на други.

Прикачваме Ви отговора на общината в оригинал

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Един коментар

  1. […] сигнал до Областния управител, от НПО-то казаха, че публикацията на медията ни с общинския съветник Велич… им помогнала достатъчно за да се запознаят с […]

Leave a Reply