Емил Русинов от ГЕРБ е новият кмет на район “Източен”

Емил Русинов, кмет на район Източен

Емил Русинов от ГЕРБ е новият кмет на район Източен, който спечели на балотажа срещу бившият заместник кмет на района Ерол Садъков.

Бившият дългогодишен общински съветник получи 4 885 от население 61443 жители или 74.24% от гласовете на балотажа, срещу Ерол Садъков, „Браво, Пловдив”- 1 104 или 16.78%.

Какви са правомощията на районния кмет

Правомощията на кметовете на райони са регламентирани в ЗМСМА (Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация). Те възникват от полагането на клетвата и са следните:

-Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
-Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
-Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
-Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
-Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
-Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до ЕСГРАОН (т.е. ГД „ГРАО”;
-Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
-Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
-Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
-Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
-Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
-Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
-Кметовете на райони могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply