Жителите на квартал Столипиново с проект 2023-2027

Проекто-предложение за работа с гражданското общество в квартал “Столипиново” ще бъде предложен на следващия кмет на град Пловдив.

Сдружение “Жители на Столипиново” подготвят проект “Включване на гражданското общество за подобряване на обществената политика“, която ще има за цел да насърчи и подкрепи активното участие на гражданското общество в процеса на вземане на решения и изпълнение на обществени политики във връзка с квартала, както и всички останали квартали в които живеят малцинствата, за да се подобри начина на живот по тези квартали, като се твърди, че е редно да вървят в същото темпо с останалите части на града, а не да се използват единствено за политически PR.

Ето детайлите на проекта:

Анализ на нуждите и приоритетите на гражданското общество:

Първата стъпка е да се направи анализ на нуждите и приоритетите на гражданското общество във връзка с вземането на решения и изпълнението на обществени политики. Това може да се осъществи чрез провеждане на анкети, фокус групи и интервюта с представители на гражданското общество.

Създаване на платформа за диалог:

След като са анализирани нуждите и приоритетите на гражданското общество, следващата стъпка е да се създаде платформа за диалог между гражданското общество и ръководните органи на общината или държавните институции. Тази платформа може да бъде във формата на редовни срещи, онлайн дискусии, работни групи и други. Квартал “Столипиново” вече си има такава платформа.

Обучение и подкрепа на гражданското общество:

След като е създадена или вече съществува такава платформа за диалог, следва да се осигури обучение и подкрепа на гражданското общество. Това може да включва обучения по въпроси на обществена политика, комуникация и преговаряне, както и техническа помощ при изготвянето на предложения и позиции на гражданското общество.

Изграждане на партньорства:

Важен елемент на проекта е изграждането на партньорства между гражданското общество и ръководните органи на общината. Тези партньорства могат да бъдат основа за създаване на конкретни проекти, които да подобрят качеството на живот в дадената общност и да помогнат за опазване на околната среда.

Подкрепа на проекти, предложени от гражданското общество:

Чрез проекта трябва да се осигури финансова и техническа подкрепа за проекти, предложени от гражданското общество. Тези проекти може да включват мероприятия за подобряване на околната среда, образователни кампании за насърчаване на хората да опазват околната среда, реализация на идеи, които да подобрят качеството на живот в конкретната общност и други.

Оценка на ефективността на проекта:

Проектът трябва да бъде оценен постоянно, за да се гарантира, че целите му са постигнати. Това може да се осъществи чрез измерване на броя на гражданските организации, които участват в платформата за диалог, броя на предложените и реализирани проекти, броя на хората, които участват в мероприятията и други показатели.

Популяризиране на резултатите:

Резултатите от проекта трябва да бъдат популяризирани, за да се насърчи повече хора да се включат в подобни инициативи. Това може да включва публикуване на статии, снимки и видеоматериали в местни и национални медии, както и организиране на събития за представяне на постигнатите резултати.

Проектът има за цел да насърчи активното участие на гражданското общество във вземането на решения и изпълнението на обществени политики. Той може да бъде адаптиран и модифициран, за да отговори на конкретните нужди и предизвикателства в общност.

Leave a Reply