Жена ще управлява Арман и Шекер махала през следващите 4 години

Венцислава Любенова е новият кмет на махалите “Шекера” и “Армана” в район Северен

Венцислава Любенова от ПП-ДБ е новият кмет на район “Северен”, която успя с 4 334 гласа да поеме управлението на района, където са Арман и Шекер махалите.

Любенова се изправи срешу опонента си от ГЕРБ Илиян Лалев на балотажа, който събра 3 914 гласа от 54 хилядното население. При справка в сайта на районната администрация се забелязва, че населението на района към 2009 година е 54218, а колко са в реалност, няма никой представа?!

Това показва и доколко досегашното управление на райония кмет е обръщал внимание на работата си, защото от тогава до сега, макар и след преброяването на населението скоро няма реална информация за настоящият реален брой жители към момента.

Какви са правомощията на районния кмет

Правомощията на кметовете на райони са регламентирани в ЗМСМА (Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация). Те възникват от полагането на клетвата и са следните:

-Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
-Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
-Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
-Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
-Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
-Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до ЕСГРАОН (т.е. ГД „ГРАО”;
-Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
-Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
-Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
-Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
-Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
-Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
-Кметовете на райони могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.

Leave a Reply