Становище на адв. Арабаджиев по извънредните мерки

Във връзка с извънредното положение в Р.България и със специалния режим под който се усещаме жителите на кв. Столипиново, от „Филибелилер” се обърнахме със запитвания към известния пловдивски адвокат Никола Арабаджиев. Той изготви становище относно правата и задълженията на всички страни по време на извънредното положение според закона. Цялото становище можете да видите по-долу.

Извънредното положение ограничава някои права на гражданите, но най-важните права в Конституцията остават в сила и са изброени от адв. Арабаджиев. В ситуацията в етническите квартали в Пловдив, най-важно е да кажем, че все още никой не може да бъде подлаган на безчовечно или унижаващо отношение. Драги съкварталци, свързвайте се с нас всеки път, когато полицаи или други държавни служители се държат непровокирано обидно и унизително към вас.

Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име (чл. 32 (1) от Конституцията).

Извънредните мерки са единствено „противо-епидемични” и могат да се въвеждат от здравния министър, а не от МВР. Полицията е натоварена единствено с осигуряване на тяхното изпълнение.

Противоепидемични мерки са изискването за носене на маски извън дома, затваряне на моловете и места, където се събират хора, забрана млади хора (до 60 г.) да ходят в магазина сутринта преди 10:30 ч., и други. Пълно описание на ограничителните мерки.

Глобите последно са между 300 и 1000 лв., а за търговци и магазини (например допускащи вътре повече от определената бройка хора) – 500 до 2000 лв. Важно: По проверка на „Филибелилер”, не се изисква затваряне на нехранителни магазини извън моловете. Трябва обаче обектът ви да е законен и да разполагате с касов апарат, защото заедно с полицията из квартала целенасочено обикалят и инспектори на НАП.

Допълнителни мерки могат да се въвеждат в Пловдив от Регионалната здравни инспекции, но не и от Кметове и Щабове.

В заключение адвокат Арабаджиев уточнява, че не само гражданите трябва да спазват законите, но и държавните институции. Въвеждането на специални режими в етническите квартали представлява дискриминационно и непропорционално отношение.

Контролът спрямо гражданите за спазване ограниченията не може да се основава на дискриминационни признаци, а единствено на база поведение на всеки един.

Пред редакцията на „Филибелилер” адв. Арабаджиев изрази подкрепата си за кв. Столипиново и обеща, че въпреки ангажираността си, ще положи усилия да защитава клиенти от квартала, защото за него няма разлика по етнически признак. Благодарим!

Следва становището на адв. Арабаджиев в цялост.

Извънредно положение – права и задължения

Въвеждането на извънредно положение в България е допустима мярка за реакция на държавата при толкова сериозен риск за общественото здраве, каквато е обявената от Световната здравна организация (СЗО) пандемия от коронавирус. Българската конституция и Европейската конвенция за правата на човека позволяват ограничения на основни права и свободи в определени ситуации като епидемия.

Важно е обаче да бъде конкретно посочено как и защо се прави това, за да е сигурно, че няма да се вземат непропорционално сериозни мерки спрямо опасността.

Кратък преглед на уредбата – Извънредно положение се приема с акт на Народното събрание съгласно чл.84,т.12 Конституцията и такова бе обявено у нас. Пак според Конституцията-чл. 54, ал.3 със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
Чл. 31. (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. (2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание. (3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи. (2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Ограничения и промени в законодателството бяха извършени с приемането на ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Във връзка с извънредното положение на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и с оглед с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната Министърът на здравеопазването издава заповеди с които въвежда противоепидемични мерки. Такива са изискването за носене на маски на закрити и открити обществени места, забрана за функциониране на пазарите, забрана за масови мероприятия, посещения на кина, театри, работа на молове, затваряне на училища, детски градини, въвежда се контролно-пропускателен режим за всички областни центрове, забрана за посещение на градини, паркове, спортни и детски площадки, съоръжения на открито и закрито, лица под 60г. да посещават хранителни магазини за времето от 8.30 до 10.30 ч., спазване на социална изолация и т.н.

При нарушаване разпоредбите на НК се носи наказателна отговорност

В Наказателния кодекс се приеха промени , а именно Чл. 355. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2020 г.; изм., бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2020 г.; изм., бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Който наруши наредба правила или мерки, издадена против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева. (2) (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

При нарушаване разпоредбите на НК се носи наказателна отговорност.

За нарушаването на Заповедите на Министъра на здравеопазването се издават наказателни постановления –глоба от 300 до 1000 лв.,а за повторно нарушение 1000лв до 2000 лв. Чл. 209а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; изм., бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв. (2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв. (3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини. (4) Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ – всички следва да спазваме мерките и законите, не само гражданите, но и държавните институции и служителите призвани да служат на държавата и нейните граждани. Не бива да се предприемат непропорционални мерки и различно дискриминационно отношение към отделни групи на нашето общество на база пол, етнос, класа, категория, раса, религиозна принадлежност, сексуална ориентация и т.н. За всеки акт на незаконосъобразно поведение се носи отговорност както от гражданите, така и от служители на реда. Недопустимо е унижаващо отношение и засягане на човешкото достойнство.

Считам, че не може само да ни плашат – ние трябва да знаем какви са конкретните ни задължения, за да може да ги спазваме и по този начин да се предпазим от произвол и от неоснователно налагани наказания. Трябва да има конкретни ограничения, конкретни правила за поведение и конкретни санкции за неспазването им.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Мерките по Закона за здравето се въвеждат от Министъра на здравеопазването, а на територията на определена област от Директора на РЗИ. Държавните органи в общност съдействат за спазването им и в частност МВР също, но те не могат да налагат мерки самостоятелно по Закона за здравето. Чл. 63. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.; доп., бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион. (2) (Изм., изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.

Контролът спрямо гражданите за спазване ограниченията не може да се основава на дискриминационни признаци, а единствено на база поведение на всеки един. Отговорността по нашето законодателство е все още лична.

Адв. Никола Арабаджиев
Април 2020 г.

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply